میر ماه
نوشتار : کتاب هزار خورشید
کتاب هزار خورشید
بيش از يکهزار سال است که از به جهان آمدن پورسينا- نابغة شرق و بزرگترين دانشمند تمامي اعصار و قرون ايرانشهر- ميگذرد، اما آثار و آرا و انديشههاي پرفروغ او همچنان در بسياري از شاخههاي علوم همچون مشعلي فروزان فرا راه انديشمندان و دانشوران جهان نور ميافشاند و راه مينماياند. شوربختانه در همة اين سدههاي دور، ما ايرانيان آنچنان که شايستة اين شخصيت بزرگ است به او نپرداختهايم. نمونة بارز اين کمتوجهي آن است که کتاب « قانون در پزشکي» اثر عالمگير او که قرنها پيش به زبان‌هاي گوناگون برگردانده شده و تأثيري ژرف بر پزشکي غرب و شرق جهان داشته است، پس از هزار سال که از مرگ او گذشته يعني در حدود سی سال پيش براي نخستين بار به زبان پارسي برگردانده شده است و هنوز شرح کاملي از کتاب برجستة او در حکمت يعني کتاب «شفا» به زبان پارسي در دست نيست. کاهلي و سستي ما ايرانيان از يکسو و اهميت و اعتبار اين نابغة بزرگ از سوي ديگر سبب شده است تا تازيان و ديگر اقوام سعي بر آن دارند تا وي را به خود منتسب سازند، تنها به اين بهانه که برخي از آثارش را به زبان تازي نگاشته است و يا از شهري برخاسته است که در پارهبنديهاي جغرافيايي جهان امروز در کشوري ديگر غير از مرزهاي کنوني ايران قرار دارد؛ اما بي هيچ ترديد و بر مبناي شواهد ارزندة موجود، پورسينا دانشمندي فرزانه و پزشکي گرانقدر است که از سرزمين هميشه جاويد ايران برخاسته است.
انتشارات ميرماه در سالهاي گذشته تلاش نموده است تا سهمي هر چند اندک در معرفي اين شخصيت برجسته ايراني داشته باشد و برآيند اين انديشه کتابي است به نام:
 هزار خورشید
گرچه ابعاد شخصيتي و کارنامة فعاليتهاي علمي و سياسي پورسينا متعدد است؛ اما آنچه بنماية تدوين اين دفتر گرديد، نوشتههايي است در رابطه بامليت راستين پورسيناو سرودههاي زيبايي که به زبان پارسي از او بر جاي مانده است. خوشبختانه اين افتخار نصيب مجموعه انتشاراتي ميرماه گرديد تا اين اثر ارزشمند که به قلم جناب آقاي دکتر علي يزدينژاد تهيه شده است به بهترين وجه ممکن به زبان انگليسي روان برگردانده شود.
ترديدي نيست که خوانندگان انگليسي زبان سرودههاي پورسينا را که پروفسور ديکديويساستاد برجستة دانشگاه اوهايو- با هنر خاص خود به آراستگي بازآفريني نموده است زيبا، عميق و آشنا خواهند يافت. ترجمة متن کتاب از فارسي به انگليسي نيز توسط استاد لطفعلي خنجي -زبانشناس برجستة ايراني مقيم لندن- به انجام رسيده است. ايشان يکي از برجستهترين چهرههاي فرهنگي ايرانياند که شخصيت و آثارشان بينياز از توصيف و معرفي است.
اين كتاب در قطع سلطانــي (34×24 سانتيمتر) در 98 صفحه به صــورت تمامرنگي روي كاغـذ گلاسه170 گرمي مرغوب خارجي چاپ شده و به شکل هاردكاور صحافي گرديده است. قيمت هر جلد از اين اثر نفيس معادل 80000 تومان است که با تخفيف ويژه طبق جدول زير قابل واگذاري است:
 
 
 
 
 
 
شمارگان
درصد تخفيف
قيمت واحد (تومان)
50>
10%
72000
100- 50
20%
64000
200- 120
30%
56000
500- 220
40%
48000
1000-520
50%
40000
1000<
60%
32000
 
بيترديد اين كتاب ميتواند به عنوان هديهاي ارزشمند به مناسبتهاي مختلف از جمله روز پزشك، روز داروسازي، روز آزمايشگاهيان، جشن نوروز و ديگر موارد مقتضي تقديم حضور اعضاي محترم جامعه پزشكي كشور و ديگر دانشوران و فرزانگان ارجمند گردد. لازم به يادآوري است كه امكان درج نام و مشخصات مركز سفارشدهنده بر روي جلد كتاب وجود دارد.
هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب ابن سینا
کتاب ابن سینا
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب هزار خورشید
 کتاب هزار خورشید
انتشارات ميرماه به مناسبت روز پزشك، زادروز حكيم فرزانه و دانشمند نامدار ايراني"پورسينا"اقدام به انتشار اثري برجسته  ...
ادامه