میر ماه
در مکتب استاد
 در مکتب استاد
هدیه ویژه روز پزشک