میر ماه
کتاب‌هاکتابهاي تاريخ پزشکي ايران و جهان کتاب های تاریخ پزشکی ایران و جهان
حکایت سیمرغ و نفت-چاپ دوم قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار:دوم/1391، ISBN:978-964-8115-33-8
قيمت : 140000ريال

برندگان جایزه نوبل قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: نخست/ 1385، ISBN:978-964-8115-07-9
قيمت : 198000ريال

یادگار روزگار قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار : نخست/1391، ISBN:978-600-6040-56-1
قيمت : 125000ريال

حکایت دوست قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار : نخست/1390، ISBN:978--600-6040-27-1
قيمت : 65000ريال

گذاری به تاریخ اتولوژی قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار چاپ: نخست/1391، ISBN:978-600-640-68-4
قيمت : 125000ريال

سرود زنده رود قطع:وزیری، نوبت و سال انتشار : نخست/1389، ISBN:978-964-8115-95-6
قيمت : 125000ريال

پیشینه پژوهش های تجربی ایرانی - اسلامی قطع: وزیری، نوبت وسال انتشار: نخست/1388 ، ISBN:978-964-8115-58-1
قيمت : 42000ريال

علم فناوری و جامعه قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار :نخست/1390، ISBN:978-600-6040-15-8
قيمت : 45000ريال

هدیه ویژه روز پزشک