میر ماه
کتاب‌هاکتب تخصصی پزشکی و پیراپزشکی
پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد بالینی قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-105-1
قيمت : 56000ريال

مدیریت کارآفرینی و نقش آن در حوزۀ سلامت قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-054-2
قيمت : 125000ريال

معرفی مدل‌های مداخله شناختی رفتاری مذهبی در درمان اضطراب و اختلال وسواسی-جبری قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-099-3
قيمت : 61000ريال

خودکارآمدی قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-098-6
قيمت : 56000ريال

امداد و نجات در حوادث قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-096-6
قيمت : 95000ريال

درمان فراشناختی (MCT) اختلال وسواسی جبری به انضمام راهنمای عملی درمان فراشناختی (MCT) برای بیماران قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-094-8
قيمت : 73500ريال

بهداشت روانی مهاجران و پناهندگان قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-093-1
قيمت : 56000ريال

شاخص‌های تشخیصی آزمون‌های روانشناسی قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-0092-4
قيمت : 117000ريال

هدیه ویژه روز پزشک